این پروژه در باغی به مساحت یک هکتار انجام شده است .