با توجّه به سرعت تحولات ، تغييرات ساختاری ، تحولات اقتصادی ، تغيير قوانين و مقررات و تحوّل در فن آوری­ ها ، برنامه ريزي بلند مدت و لحاظ امور جاری كوتاه مدت بسيار حائز اهميت است . براين اساس گروه بازرگانی گیتاپلاست با همراهی كليه مديران و كاركنان ، چشم انداز يكپارچگی گروه مبتنی بر تجارب و امكانات در ظرفيت مطمئن و مطابق نياز كشور با كيفيت برتر و بهره وری بالا را تهيه و تدوين نموده است .

ارزش های گروه :
-  آينده نگری و دور انديشی
-  مشتری مداری و ارتقای فرهنگ انعطاف پذيری برای رضايتمندی مشتريان و ذينفعان
-   شايسته سالاری
-   رقابت پذيری با تأكيد بر ابداع و نوآوری محصولات و خدمات فني گروه
ـ    تعهّد ، صداقت و انظباط كاری و پايبندی و احترام تعهّدات متقابل در روابط درونی و برونی گروه

چشم انداز :

-  قرار داشتن در زمره شركتهای برتر صنعت کشاورزی در سطح کشور
-  انتخاب اوّل مشتريان
-  به كارگيري فن آوريهای نوين ، اثربخش و مديريت نوين روز در گروه
-  نوآوری و بهبود مستمر در مسير آينده گروه

استراتژی :

گروه بازرگانی گیتاپلاست با انجام بررسی های تخصصی ، كارشناسی و مطالعات اقتصادی و نياز كشور و ضرورت حضور در بازارهای مختلف، توجه به ارزش آفرينی، شناخت نقاط قوت و فرصتهای پيش رو و وضعيت صنايع كشور به ­ويژه اقتصاد بخش خصوصی اقدام به سرمايه­ گذاری در صنايع کشاورزی نموده است .