چشم‌انداز بلندمدت شرکت عبارت است از"شرکت سرآمد و پيشتاز در صنعت کشاورزی همگام با مرزهاي دانش و فناوری های نوین در منطقه".

گروه بازرگانی گیتاپلاست با توجه به چنين چشم‌اندازي ، ارزش‌هاي محوري خود را تبيين نموده است . ارزش‌های شرکت بر پایه ارتقای کیفیت زندگی جامعه ، افزایش دسترسی عادلانه به تجهیزات کشاورزی  و مسئولیت‌ پذیر بودن نسبت به سرمایه‌گذاران، مشتریان و جامعه نهادینه شده است .
ارزش‌هاي محوري شرکت در چهار دسته صنعت سبز، مسئولیت اجتماعی ، کسب و کار  و سرمايه انساني تفکيک شده است. هر يک از اين دسته‌هاي اصلي دربردارنده تعدادي ارزش‌هاي زيرمجموعه است که بر چشم‌انداز و تمامي مأموريت‌هاي شرکت اثرگذار مي‌باشند . 

در دسته صنعت سبز، حفاظت از محيط زيست ارزش محوري و کليدي گروه بازرگانی گیتاپلاست مي‌باشد .

دسته بعدي مسئوليت اجتماعي است که به چهار زيرمجموعه تقسيم مي‌گردد :

- تقويت اعتماد در جامعه کشاورزان

-کمک به توسعه پایدار صنعت کشاورزی ایران

- بهبود سلامت و کيفيت زندگي انسان‌ها

- محروميت‌زدايي از جامعه با ايجاد دسترسي عادلانه به تجهیزات کشاورزی
 

دسته سوم ، ارزش‌هاي محوري در حوزه کسب و کار مي‌باشد . اين دسته نيز از چهار زيرمجموعه تشکيل شده است :

- بهره‌وري جامع در کسب و کار

- احترام به خواسته‌ها و رضايت مشتريان

- نوآوري در عرصه کشاورزی با تکيه بر آينده‌پژوهي و دانش‌محوري

- مسئوليت‌پذيري و پاسخگويي در فعاليت‌هاي کاري

در نهايت برخي ارزش‌هاي محوري در حوزه سهامداران و کارکنان تعريف شده‌اند . اين ارزش‌ها عبارتند از:

- آسودگي خيال سهامداران از سودآوري مطمئن و مستمر

-  حفظ احترام و ايجاد اعتماد متقابل با کارکنان و سهامداران

-  شفاف بودن فعاليت‌ها و سياست‌هاي مؤسسه براي سهامداران و کارکنان

- بهبود کيفيت کاري کارکنان